Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Category
Country
Poland
Address
ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia

Contact

Contact
Dyrektor – dr hab. Tomasz Linkowski, prof. nadzw.
Website
www.mir.gdynia.pl
Phone
+48 58 7356232

Description

Description in English
The scope of research activities includes: biology, fisheries oceanography and ecology of sea fishing, technology and the mechanization of fish processing and fishing economy. Main research areas of the Institute: - the impact of natural factors and fishing industry to the Baltic fish populations, - the selectivity of fishing nets in order to protect juvenile fish, - the structure and functioning of the southern Baltic Sea bottom biocenoses and bays including the influence of anthropogenic factors on biodiversity, - variability and ecology of pelagic biocenoses early developmental stages of selected fish species as a basis for determining the mechanisms of recruitment, - ne w technologies and directions for use of Baltic fish for food and feed Mechanization of fish processing - examination of economic efficiency of the Polish fishing and fish processing, - nutrient content and health claims made in the materials and fishery products, - harmful substances in raw materials and fishery products on food safety aspects of marine origin.
Description in national language
Zakres działalności badawczej MIR obejmuje: biologię rybacką, oceanografię rybacką i ekologię morza, technologię i mechanizację przetwórstwa rybnego oraz ekonomikę rybacką. Główne obszary badawcze Instytutu: - wpływ czynników naturalnych i rybołówstwa na populacje ryb bałtyckich, - selektywność narzędzi połowów w celu ochrony ryb młodocianych, - struktura i funkcjonowanie biocenoz dennych południowego Bałtyku i Zalewów z uwzględnieniem wpływu czynników antropogenicznych na różnorodność biologiczną, - zmienność biocenoz pelagicznych oraz ekologia wczesnych stadiów rozwojowych wybranych gatunków ryb jako podstawa do określenia mechanizmów rekrutacji, - nowe technologie i kierunki wykorzystania ryb bałtyckich na cele spożywcze i paszowe, Mechanizacja przetwórstwa rybnego, - badania efektywności ekonomicznej polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, - zawartość substancji odżywczych i zdrowotnych w surowcach i produktach rybołówstwa, - substancje szkodliwe w surowcach i produktach rybołówstwa w aspekcie bezpieczeństwa żywności pochodzenia morskiego.
Employees
226

Internships

Offer for internships
Student practice
Offer for internships (in nat. language)
Praktyki studenckie
Language(s)

Go back