Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Environmental Protection Agency (Marine Research Department)
Category
Public Authority
Country
Lithuania
Address
Taikos av. 26, LT-91149, Klaipeda, Lithuania

Contact

Contact
Algirdas Stankevičius
Website
www.gamta.lt
Phone
+370 8 410450

Description

Description in English
Coordinate and carry out ambient air, surface waters, the Curonian Lagoon, Baltic Sea, coastal dynamics, coastal hydrometeorological, biological diversity and ecosystem state environmental monitoring; Carry out environmental contaminants and extreme situations (fish falls, accidental oil spills, water ‘blooms”) and other incidents; Waste as hazardous, complex compounds analysis in various environmental elements (air, water, soil, etc.). Sources of pollution by chemical, biological, radiological methods of analysis; Provides data about the Baltic state to the Lithuania management, training and research institutions, civil society, media, the Helsinki Commission (HELCOM), the International Council for the absorption Sea (ICES), the European Environment Agency (EIONET)
Description in national language
Jūrinių tyrimų departamentas: Koordinuoja ir vykdo aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, Kuršių marių, Baltijos jūros, krantų dinamikos, priekrantės hidrometeorologinius, biologinės įvairovės ir ekosistemų valstybinį aplinkos monitoringą; Vykdo aplinkos būklės bei teršalų tyrimus ekstremaliųjų situacijų (žuvų kritimo, avarinių naftos išsiliejimų, vandens žydėjomo) ir įvykių atvejais; Atlieka pavojingų, sudėtingų junginių analizę įvairiuose aplinkos elementuose (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.) ir taršos šaltiniuose taikant cheminius, biologinius, radiologinius analizės metodus; Teikia duomenis apie Baltijos jūros būklę Lietuvos valdymo, mokymo ir mokslo institucijoms, visuomenei, žiniasklaidai, Helsinkio komisijai (HELCOM), Tarptautinei jūros įsisavinimo tarybai (ICES), Europos aplinkos agentūrai (EIONET)
Employees
216

Internships

Offer for internships
For university students Department of Marine Research offers internships. Most of our employees are from the universities.
Offer for internships (in nat. language)
Jūrinių tyrimų departamente universitetų studentai gali atlikti praktikas. Daugelis JTD darbuotuojų yra buvę universitetų studentai.
Language(s)
Lithuanian

Go back